vicsendeja
Search
Họ tên Khóa 1 Khóa 2 Khóa 3 Khóa 4 Người dạy Chăm sóc  
Phan Huy Thành 3. Khóa thuộc bộ môn gel G 4. Khóa thuộc bộ môn Nail Care Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Lê Nguyễn Tú Anh 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Phạm Thị Thơ 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Lang Thị Trang 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Cao Hồng Hoa 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Trần Bảo Trâm 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Lê Ngọc Phụng 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Bùi Thị Thanh Huyền 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Phạm Thị Huyền Trân 1.3 Khóa vẽ V3 1.4 Khóa vẽ V4 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Trần Thị Trà Mi 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Diễm Hồng 1. Khóa thuộc bộ môn vẽ V Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Thái Thị Hương 3.9 Khóa gel G9 Nguyễn Thị Châm Anh Nguyễn Thị Châm Anh
Ngô Thị Bích Thuỷ 1.2 Khóa vẽ V2 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Huỳnh Thị Thanh Trâm 3.5 Khóa gel G5 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Đỗ Thị Kim Thư 1.1 Khóa vẽ V1 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Trần Thị Thu 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2
Nguyễn Thị Nga 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F
Trần Thị Mộng Thuý 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2 2.1 Khóa bột B1
Châu Thị Bé Thơ 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Hoàng Thùy Minh 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2
Đặng Thị Hà 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Thuỳ Linh 1.1 Khóa vẽ V1
Dương Thị Hòa 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Thị Hồng Mai 1.2 Khóa vẽ V2
Hàn Thanh Tâm 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Phương Phương
Vy Thị Duyên 1.1 Khóa vẽ V1
Page 1 of 2