vicsendeja
Search
Họ tên Mã HV Mã thẻ Điện thoại Tốt nghiệp loại Điểm trung bình  
Nguyễn Thị Hồng Loan 0688 0005575208 0969978463 Giỏi 8,5
Nguyễn Hoàng Khánh 0605 0005580244 0862001661 Giỏi 8,5
Nguyễn Thị Huyền 0589 0005624616 0916453389 Xuất sắc 9
Phạm Thị Diệu Linh 1892 0005607066 0877217354 Xuất sắc 9
Vũ Thị Hương 0455 0005617321 0394466788 Xuất sắc 9
Dương Xuân Quyền 1866 13157582 0398208686 Xuất sắc 9
Phạm Phương Thanh Xuân 535 0005576583 0937637208 Giỏi 8
Nguyễn Lương Phương Hạ 0550 0005625964 0982507650 Giỏi 8,5
Lý Thanh Thu 0405 0005623977 0938877805 Giỏi 8,5
Bùi Thị Thanh 0566 0005602309 0769840618 Giỏi 8,5
Vũ Thị Thư 599 0005634799 0981000999 Xuất sắc 9
Đàm Văn Chiểu 689 0005585269 0973101111 Giỏi 9
Phan Thị Hoa Mai 0606 0005652828 0812345338 Xuất sắc 9
Trần Thị Quỳnh Nhi 1922 0005653026 0983476640 Xuất sắc 10
Page 3 of 3