vicsendeja
Search
Họ tên Mã HV Mã thẻ Điện thoại Tốt nghiệp loại Điểm trung bình  
Đào Thị Hường 1520 0014973659 0819892555 Xuất sắc 9
Bùi Thị Yến 1562 0014967903 0385639896 Xuất sắc 8,5
Trần Thị Thu Hà 1215 14962273 0336761429 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng 1488 14108558 0962910844 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Kim Ngọc 1376 0002609440 0904847401 Xuất sắc 9
Lương Quốc Cường 1463 0001701852 0845689369 Giỏi 8,5
Thân Thị Hân 0152 0002609431 0971825709 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Hương 1441 0013281241 0342519663 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1946 0005601107 0904398251 Giỏi 8
Nguyễn Thị Bích Phương 0789 0002370885 0836222660 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hải Linh 1029 0002609418 0359152722 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Tuyết 0590 0003629348 0979227385 Giỏi 8,5
Lê Thị Quang 1183 0002609409 036046893 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Mai 0520 0002609396 0568945574 Xuất sắc 9
Trần Thị Hường 1289 0001701767 0967585715 Xuất sắc 9
Trần Hoàng Long 1265 0001701941 0931210232 Giỏi 8,5
Vàng Thị Hằng 0798 0001701617 0345757608 Xuất sắc 9,5
Trần Bảo Trâm 1903 0005598299 0344660510 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Minh Anh 0512 0005608500 0962521697 Giỏi 8,5
Nguyễn Hương Liên 0885 0001701852 0906296004 Giỏi 8
Trần Thị Phượng 0685 0001701851 0917216004 Giỏi 8,5
Phạm Ánh Dương 0699 0005649548 0977266923 Xuất sắc 9
Phùng Thị Nụ 0069 13713218 0983284411 Xuất sắc 9
Vũ Thu Hà 1920 0005631257 0967057642 Giỏi 8,5
Vũ Thu Hà 1920 0005631257 0967057642 Giỏi 8,5
Nguyễn Tuyết Nhi 0489 0002609427 0941061941 Giỏi 8,5
Nguyễn Quang Huy 1935 5656045 0889281639 Xuất sắc 9
Hoàng Thu Thảo 0555 0005592165 0982191287 Xuất sắc 9
Trần Văn Luật 0560 0001701551 0971064320 Xuất sắc 9
Lại Thị Chiên 0024 016893578 0332789951 Xuất sắc 9
Page 1 of 2